Dietmar Silber Ausstellung 2020 (virtuell): >klick
  Ausstellung 2019: >klick
Werkstatt 2016 Ausstellung 2017: >klick

Ausstellung 2016/17: >klick

Werkstatt 2020: >klick
Werkstatt 2019: >klick
Zurueck zum Start: >klick Werkstatt 2018 #2: >klick
Werkstatt 2018 #1: >klick
Offenes Atelier 2019: >klick Werkstatt 2017: >klick


pigmente

pinsel

offenes atelier

staffelei

staffelei mit 2 bildern